Dyrekcja:


Dyrektor Przedszkola mgr ILONA ZBROIŃSKA

tel  : 34 3557192
e-mail: przedszczek@interia.pl

Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Szczekociny

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych.
2. Do kompetencji dyrektora należy:
- zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
- występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i i innych wyróżnień dla nauczycieli
- przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli
- sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
- realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
- wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zgłaszenie tego faktu do organu prowadzącego i nadzorującego
- współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
- roztrzyganie wszelkich sporów pomiędzy organami przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów

W przypadku nieobecności dyrektora - Jego obowiązki zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza pełni

mgr Ewa Cichoń

tel. 34 3557192

 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:58:47.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:58:47
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska