jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
PRZEDSZKOLE strona główna 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze pięciu godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) są realizowane bezpłatnie.

2. Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w punkcie 1 są odpłatne dla dzieci do lat 5. Wysokość opłat za świadczenia płatne określa Uchwała Nr 181/XXIX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudzień 2016  r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Szczekociny  dla dzieci do lat 5.

3. Realizacja świadczeń bezpłatnych realizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i świadczeń płatnych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym zarządzeniem dyrektora przedszkola.

4. Od dnia 01.01.2017 r. odpłatność rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 5, za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.

5. Dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny uczęszczających w danym roku szkolnym do danego przedszkola stanowi 50% opłaty o której mowa w punkcie 4.

6. Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.

7. Opłata pobierana przez przedszkole równa jest wysokości kosztów surowców zakupionych przez przedszkole, przeznaczonych na przygotowanie posiłków. Od dnia 1 września 2017 r. odpłatność za wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

           2 posiłki (śniadanie, obiad ) - 4,50zł.


w roku 2022/2023 stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

8. Opłaty, o których mowa w punktach 4,7  płatne są z dołu  w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

9. Opłaty można dokonywać  w przedszkolu  u intendenta w wyznaczonych dniach podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

10. Przedszkole ma prawo, bez zgody rodzica zmienić warunki korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola w przypadku: Nieterminowego uiszczania opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola. W tym przypadku umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 181-XXIX-2016.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 12:46:28 | Data modyfikacji: 2022-08-30 13:27:07.

Zobacz:
 Przedmiot działalności i kompetencje .  Organy Jednostki .  Statut  .  Dyrektor .  Rada Pedagogiczna .  Rada Rodziców .  Pracownicy Obsługi i Administracji .  Zapytania ofertowe .  Dzieci .  Sprawozdania .  MENU PRZEDMIOTOWE .  INFORMACJE DLA RODZICÓW .  Zarządzenia .  Sposób załatwiania spraw .  Zestaw programów .  Zajęcia dodatkowe .  Opłaty .  Plany pracy .  Zasady naboru .  Oferty pracy .  Kontrole .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2019-02-14 12:46:28
Data modyfikacji: 2022-08-30 13:27:07
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl