jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
PRZEDSZKOLE strona główna 

Dzieci

 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat,
 • Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Rodzice dziecka pięcioletniego dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.
 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
  - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
  - szacunku dla swoich potrzeb;
  - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  - poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
  - życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  - swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
  - rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
 • W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalone są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  - przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  - traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
  - aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
  - słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
  - szanowania wytworów pracy kolegów;
  - szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  - dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  - sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:23:42 | Data modyfikacji: 2019-01-30 22:26:06.

Zobacz:
 Przedmiot działalności i kompetencje .  Organy Jednostki .  Statut  .  Dyrektor .  Rada Pedagogiczna .  Rada Rodziców .  Pracownicy Obsługi i Administracji .  Zapytania ofertowe .  Dzieci .  Sprawozdania .  MENU PRZEDMIOTOWE .  INFORMACJE DLA RODZICÓW .  Zarządzenia .  Sposób załatwiania spraw .  Zestaw programów .  Zajęcia dodatkowe .  Opłaty .  Plany pracy .  Zasady naboru .  Oferty pracy .  Kontrole .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:23:42
Data modyfikacji: 2019-01-30 22:26:06
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl