jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
Biblioteka strona główna 

Struktura organizacyjna
W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:
Biblioteka Centralna w Szczekocinach
Siedziba: Szczekociny ul. Spacerowa 12
Filia Nr 2 w Rokitnie
Siedziba: Rokitno 34
Filia Nr 3 w Starzynach
Siedziba: Starzyny 53
Finanse
Gospodarkę finansową Biblioteki określa statut nadany przez Radę Miasta i Gminy w Szczekocinach.
Zarządzanie
1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor i jest uprawniony do wykonywania czynności prawnych w jej imieniu.
2. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
Organizacja Biblioteki
1. Szczegółową organizację Biblioteki, zakres zadań dla poszczególnych działów oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnię i filię biblioteczną oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniających szczególne potrzeby czytelnicze
3. Przy Bibliotece działa Klub Młodego Czytelnika i Szczekocińska Izba Regionalna
Pracownicy
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb zatrudnia się specjalistów innych zawodów związanych z jej działalnością.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i
Partnerstwo
Przy Bibliotece działają towarzystwa, stowarzyszenia, kluby i inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Bożek | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:41:39 | Data modyfikacji: 2019-12-09 13:42:37.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Kierownik .  Pracownicy .  Statut  .  Struktura organizacyjna .  Stan Spraw .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie  .  Działalność  .  Przetargi .  Zapytania ofertowe .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:41:39
Data modyfikacji: 2019-12-09 13:42:37
Opublikowane przez: Joanna Bożek
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl