jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
Strona główna strona główna 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Miasto i Gminę Szczekociny

Nazwa Gminy Szczekociny
Województwo, Powiat śląskie, zawierciański
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Szczekociny, ul. Senatorska 2
Kod 42-445
Kontakt tel./fax (+48 34) 355-70-50
e-mail: umig@szczekociny.pl   
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach 
 Gimnazjum w Szczekocinach
 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Komunalny Zakład Budżetowy
 Miejsko Gminna Biblioteka Pibliczna
 Gminne Przedszkole w Szczekocinach

 

Godziny Dostępności 
 Poniedziałek: 800 - 1700
 Wtorek: 800 - 1600
 Środa: 800 - 1600
 Czwartek: 800 - 1600
 Piątek: 800 - 1500

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator Serwisu | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:48:38.
Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-04-29 08:48:38
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl